תקנון JJClub


תקנון מועדון הלקוחות של JJ CLUB

תוכנית המועדון (להלן: "התוכנית " ו/או "המועדון") ללקוחות מועדון JJ CLUB מיועדת ללקוחות בעלי כתובת רשומה בארץ המעוניינים להיות חברים בתוכנית בכפוף להוראות תקנון זה (להלן "התקנון").


פרשנות

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש בלשון זכר לצורכי נוחות וכולל גם פינה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים ולכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.


כללי התוכנית ותנאי ההצטרפות 

 • תוכנית החברים מיועדת למי שהצטרף למועדון באמצעות נציגי המרכז דרך אתר הבית. יובהר, לא תיתכן הצטרפות למועדון דרך אתר שאינו נמנה עם המקום.
 • החברה תוכל להציע לחברים לחדש את החברות וכמו וכן תוכל להפסיק את חברותו של החבר בכל עת, עוד מובהר, כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות, וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.
 • החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר לחברה במעמד ההצטרפות לתוכנית הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן אודות כל שינוי בפרטים אלו.
 • החבר מאשר כי ידוע לו כי ההטבה אשר לה זכאי תינתן גם לילדיו עד גיל 10. ככל וילדיו יעברו את גיל 10 במהלך תקופת החברות, ההטבה לאותו ילד תפקע מאליה והחבר לא יהיה זכאי להחזר ו/או הפחתה כלשהי בגין דמי ההצטרפות ששילם.
 • חבר יחשב כי שהסכים וחתם מרצונו החופשי על טופס הצטרפות לתכנית לכך ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על-ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית, וכל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לחברה וישמש אותה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות, ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). כמו כן מסכים החבר מרצונו החופשי לקבל "דבר פרסומת" כהגדרתה בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשס"ח – 2008 וכי הינו מסכים שהחברה רשאית להעביר את המידע האמור לגורמים מטעמה לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה, ועל-מנת שאלו יוכלו לפנות אליו בהצעה וכן לצרכים שיווקיים ואחרים לרבות אך לא  רק באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטים כפי שנמסרו על-ידו בעמדת הקבלה במלון, בטלפון מול נציגי מחלקת ההזמנות ו/או בכל דרך חוקית אחרת בה מהווה אישורו של החבר למשלוח דברי פרסום. יובהר כי סעיף זה מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק.
 • החבר מסכים, כי כל עוד לא  מסר הודעה לחברה בכתב, ישמשו הנתונים שמוזלים, לצרכי דיבור ישיר לכל דרך התקשרות שנמסרה על ידי החבר סעיף 17 לחוק. החברה תיהיה רשאית לבצע לשלוח דברי דואר מקצועיים (ניוזלטרים) לרבות משלוחים בעלי אופן מסחרי/פרסומי לחברי המועדון.
 • החבר מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, ואם היו, מדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל לסעיף זה הובא ממקומן.
 • החברה לא תיהיה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר אם התוכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר.
 • החברות מיועדת לבני זוג ולילדיהן (עד גיל 10 ) בלבד (להלן: "המשפחה" או ("התא המשפחתי").
 • ואינה מיועדת לתאגידים, סוכנים ו/או בתי עסק.
 • החברות, לרבות כל זכות ו/או הטבה אשר ניתנת מכוחה הינה אישית (קרי -  לתא המשפחתי) ואינה ניתנת להעברה.
 • למען הסר ספק יובהר, כי (בני זוג) לצורכי חברות במועדוני לקוחות תהה רק משנישאו או הוכרו כידועים בציבור, בכפוף ובהתאם לדין הישראלי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתוכנית לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 • החברה שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות לתוכנית ו/או הפסקת חברות עפ"י שיקול דעתה הבלעדית, ומבלי כל חובה לנמק זאת.

הנחות והטבות התוכנית

 • בעת ביצוע הזמנות ישירות למועדון באמצעות האתר או מחלקת הקבלה יהיה החבר זכאי להנחה בת 12%.


הטבת יומולדת ויום נישואין

23. בכפוף לטופס ההרשמה למועדון, בו יציינו החברים את תאריכי יום ההולדת של בני הזוג ואת יום הנישואין, ניתן הטבה התקפה לחודש יום ההולדת/יום הנישואין לאחר התאריכים הנ"ל.

בימי ההולדת ובימי הנישואין תינתן הנחה בת 20% לחבר המועדון  המזמין על כלל פעילויות המועדון.

ביטול חברות 

24. כל חבר זכאי לפרוש מהתוכנית בכל עת, במתן הודעה מפורשת בכתב למשרדי הנהלת המועדון בפקס או בהודעת דוא"ל.   

החברות במועדון תתבטל בתוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול. יובהר, כי אין ביטול החברות מקנה זכות להשבת דמי הצטרפות.

25. החברה שומרת על הזכות לבטל חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן החבר תפס בגניבה, הונאה, מרמה, ו/או בכל מקרה אחר, בו פעל החבר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר עשה דבר שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שונות

27. ההנחות וההטבות לחברי המועדון יינתנו אך ורק למזמין המועדון ואינן תקפות למתאמנים אחרים או בני משפחה ו/או  במחירים מיוחדים.

28. תוכנית המועדון על-פי תקנון זה, תיכנס לתוקף. מובהר כי החברה רשאית להפסיק את התוכנית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, עם מתן הודעה לחברים.

29. תוכנית המועדון מחליפה ו/או מבטלת כל הטבה ו/או תוכנית קיימת אחרת.

30. כל חבר הלוקח חלק בתוכנית המועדון מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה וכי הוא מסכים להוראותיו, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה JJ FAMILY  ו/או מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם.

31. כל מחלוקת אם וכאשר תתעורר בכל הנודע לתוכנית הנאמנות תבוא לפתרונה אך ורק על-פי הכללים הקבועים בתקנון זה.

32. החברה שומרת לעצמה א הזכות לשנות ו/או להתנות ו/או לעדכן ו/או לקבוע כללים חדשים בתקנון, מעת לעת, על-פי שיקל דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או בצורך בהסכמה התראה כלשהי מראש לחברים. שינויים כאמור יובאו לידיעת החברים על-ידי העלאת התקנון החדש לאתר החברה או באמצעות כל דיוור ישיר או אחר ויחייבו את החברים באופן מיידי ממועד  פרסומים והלאה, אלא אם נקבע אחרת באופן מפורש. באחריות החבר לעקוב אחר שינויים תקנון ולחבר לא תהיה כל טענה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לשינוי הוראות התקנון ו/או בנודע ליידוע בדבר שינויים כאמור.

33. למען הסר הספק, התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד, למרות היותו מנוסח כלשון זכר.

34. תקנון זה כפוף לדין הישראלי בלבד ובכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים ו/או בכל נושא משפטי אחר, סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לקיומו ו/או יישומו של תקנון זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר בת ים, אשר ידונו בעניין בהתאם לדין הישראלי בלד, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי המשפט אחרים ברחבי הארץ ובח"ל.

35. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בלבד והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.